นางปิยนี นันทสมบัติ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวทรงสวาท ใจมูล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายปิยะ กันธิวงค์

ตำแหน่ง : ครุผู้สอน

นางสาวอังคณา หาญคำภา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอรุณวรรณ บ่อคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายเด่นชัย ดวงสม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางน้ำทิพย์ พิงคำขา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวประมวลพรรณ ปวงคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางหยาดพิรุณ ทองอาญา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุพัตรา คำจ้อย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางวิภาวรรณ์ ปัญโยแสง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่