สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 9 7 16 1
ป.2 9 9 18 1
ป.3 10 5 15 1
ป.4 7 14 21 1
ป.5 12 12 24 1
ป.6 11 7 18 1
อ.2 6 2 8 1
อ.3 9 3 12 1
รวม 73 59 132 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 9 7 16 นางสาวทรงสวาท ใจมูล
ป.2/1 9 9 18 นายปิยะ กันธิวงค์
ป.3/1 11 5 16 นายเด่นชัย ดวงสม
ป.4/1 7 14 21 นางหยาดพิรุณ ทองอาญา นางสาวประมวลพรรณ ปวงคำ
ป.5/1 12 12 24 นางสาวอังคณา หาญคำภา
ป.6/1 11 7 18 นางน้ำทิพย์ พิงคำขา
อ.2/1 6 2 8 นางสาวอรุณวรรณ บ่อคำ
อ.3/1 9 3 12 นางสาวสุพัตรา คำจ้อย
รวม 74 59 133