นายปิยะ กันธิวงค์

ครุผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 23/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086184XXXX
 • Facebook : -
 • Email : Hikarumew@gamil.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านหนองหม้อ
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครุผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 894
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่